Pantokrátor

Szent István királyeszméje Szent István királyt, a magyarok első királyát ünnepli ma az egész ország. Mi, itt a templomban a szentet ünnepeljük. De egyszerre ünnepeljük a legnagyobb magyart is, a szellemóriást, aki intézkedéseivel ezer évre biztosította a magyarság életét. Szent István keresztény uralkodó volt. Nem úgy keresztény, hogy meg volt keresztelve, hanem úgy, a kereszténység törvényei szerint rendezte be az életét. Nemcsak magánéletét, hanem uralkodását is. Királysága vezető eszméjévé Krisztus szolgálatát tette. Abban az időben Európában általános volt a Pantokrátor Krisztus elmélete. A pantokrátor mindenek urát, mindenki felett uralkodót jelent. Az eszme megfogalmazói a Szentírásra építették elgondolásukat. A Jelenések Könyvében Krisztusra ezt alkalmazza a Szentírás: Királyok Királya, uralkodók Ura. Az volt tehát az elgondolás, hogy Krisztus az egész világ ura, és a királyok az ő nevében uralkodna

Pantokrátor

 Szent István királyeszméje

Szent István királyt, a magyarok első királyát ünnepli ma az egész ország. Mi, itt a templomban a szentet ünnepeljük. De egyszerre ünnepeljük a legnagyobb magyart is, a szellemóriást, aki intézkedéseivel ezer évre biztosította a magyarság életét.

Szent István keresztény uralkodó volt. Nem úgy keresztény, hogy meg volt keresztelve, hanem úgy, a kereszténység törvényei szerint rendezte be az életét. Nemcsak magánéletét, hanem uralkodását is.

Királysága vezető eszméjévé Krisztus szolgálatát tette.

Abban az időben Európában általános volt a Pantokrátor Krisztus elmélete. A pantokrátor mindenek urát, mindenki felett uralkodót jelent. Az eszme megfogalmazói a Szentírásra építették elgondolásukat. A Jelenések Könyvében Krisztusra ezt alkalmazza a Szentírás: Királyok Királya, uralkodók Ura.

Az volt tehát az elgondolás, hogy Krisztus az egész világ ura, és a királyok az ő nevében uralkodnak, tőle kapják a megbízást az uralkodásra.

Az eszme az egész Európában elterjedt. Abból az időből találunk sok festményt, képet, amely ezt a gondolatot ábrázolja. Konstantinápolyban a Hagia Szofiában, a görög keleti egyház legnagyobb templomában van például egy kép, amely Bölcs Leó császárt ábrázolja Jézus Krisztussal. A császár Krisztus előtt térdel, fejét szinte a földig hajtja, Krisztus pedig kinyújtja feléje a kezét, így ad neki megbízást a kormányzásra.

Ugyancsak Konstantinápolyból származik egy kép, ami Kosztantinosz Porfirogenetosz császárt ábrázolja Jézus Krisztussal együtt. (Ő az a görög császár, aki a honfoglaló magyarokról ír.) Egymás mellett állnak és Krisztus megkoronázza a császárt. Átadja neki a hatalmat. A kép a moszkvai Puskin múzeumban van.

Még legalább egy képet megemlítek. Palermo külvárosában, Cefaluban van. Az oltár mögötti falat a padlótól a mennyezetig Krisztus egyetlen hatalmas arcképe foglalja el. Roger normann király készíttette.

Nem sorolom tovább a képeket, Ez a néhány kép is bizonyítja, milyen elterjedt volt a Pantokrátor gondolat.

Szent Istvánról nincs ilyen ábrázolás. De van a saját maga által kiállított bizonyíték felfogásáról. Minden rendelete így kezdődik: István, Isten kegyelméből Magyarország királya. Ezt a magyar királyok olyan fontosnak tartották, hogy minden magyar király gy kezdte a rendeletét. Egészen az utolsó magyar királyig, IV. Károlyig.  

Szent István pedig gondos egyházi nevelést kapott. Tudott latinul. Latinul abban az időbe, amikor sok király olvasni sem tudott. Az országon átvonuló nyugati zarándokokkal tudott latinul beszélni.

elgondolás volt. Meggyőződése alapján terjesztette a kereszténységet és hozott egyházi törvényeket. Tíz püspökséget alapított, elrendelte, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, és az emberek vasárnap misére menjenek.

Családját is keresztény szellemben vezette. Fennmaradt egy írás, aminek bizonyos részei biztosan tőle származnak, fiához, Imre herceghez intézett intelmei.

Uralkodásában a szelíd Krisztus eszméje vezette. Erre bizonyság Tietmár querfurti püspök írása. Tietmár a német császári családból származott, jól ismerte kora uralkodói házainak történetét. Egyetlen uralkodóról sem tud jót mondani, csak Szent Istvánról. Róla elmondja, hogy mikor Gyula, a legfőbb hadvezér fellázadt ellene és elmenekült az országból, Szent István feleségét és gyermekeit utána küldte. Soha senki még ilyet nem hallott, álmélkodik a krónikás.

És noha sok nyugati hittérítőt hívott be az országba, a magyarságot szilárdan védte, mikor a nyugatiak az ország függetlenségét veszélyeztették. Elmondhatjuk, hogy ő igaz magyar és keresztény volt.

Elgondolkodhatunk azon is, hogy milyen volna országunk helyzete, ha a mi politikusaink is Krisztusnak, a mindenség Urának akarnának megfelelni és ebben a szellemben kormányoznák az országot. Vessük fel azt a gondolatot. Majd tovább gyűrűzik. A politikusok nagyon érzékeny emberek, ők tudják, hogy a választóktól függnek, igyekeznek megfelelni a választóknak.

                                                                     Czakó István